Tác phẩm sắp đặt của Sheila Hicks - Trải nghiệm Sunbrella
Các loại sợi vải Sunbrella có màu sắc rực rỡ trong tác phẩm sắp đặt của Sheila Hicks tại Palais de Tokyo

Tác phẩm sắp đặt
nghệ thuật của Sheila
Hicks