Decorative Resource Partner Collections
Một bộ sưu tập vải hiện được cung cấp qua hệ thống Đối tác Nguồn Sản phẩm Trang trí của Sunbrella

Decorative Resource Partner Collections

Decorative Resource Partner Collections

Bộ Sưu tập Vải
Trang trí Độc quyền

Ngoài các bộ sưu tập vải chính của chúng tôi, rất nhiều loại vải khác của Sunbrella được trưng bày độc quyền phục vụ hoạt động thương mại thiết kế tại các phòng trưng bày trang trí trên toàn quốc. Đối tác của Sunbrella với nguồn sản phẩm trang trí phong phú cung cấp hàng ngàn loại vải với hoa văn, màu sắc và chất liệu đặc biệt cho phép các nhà thiết kế sáng tạo không gian đẹp lạ cho khách hàng của mình – cả nội thất và ngoại thất. Chủ nhà nên phối hợp cùng nhà thiết kế nội thất tại địa phương để tìm kiếm loại vải phù hợp từ các nguồn sản phẩm trang trí này.

Nguồn Sản phẩm
Trang trí của Sunbrella

Công ty Điện thoại Bộ sưu tập
AST Fabrics 800.227.8880 Exclusive Sunbrella® Collection
Decor de Paris 323.658.5857 Exclusive Sunbrella® Collection
Ennis Fabrics 800.663.6647 Full Sunbrella Stock Collection
Fabricut 800.999.8200 Exclusive Sunbrella® Collection
Holland & Sherry 212.355.6241 Exclusive Sunbrella® Collection
Holly Hunt 800.320.3145 Exclusive Sunbrella® Collection
Sunbrella Sheers
Kerry Joyce Textiles 323.660.4442 Exclusive Sunbrella® Collection
Keyston Bros 877.498.3344 Exclusive Sunbrella® Collection
Full Sunbrella Stock Collection
Kravet Fabrics 516.752.7600 Exclusive Sunbrella® Collection
Sunbrella Sheers
Lee Jofa 800.453.3563 Exclusive Sunbrella® Collection
Leon's Fabrics 800.241.0956 Exclusive Sunbrella® Collection
Link 972.385.7380 Exclusive Sunbrella® Collection
Sunbrella Sheers
Lori Weitzner 888.609.5551 Exclusive Sunbrella® Collection
Sunbrella Sheers
Maxwell 800.663.1159 Exclusive Sunbrella® Collection
Nomi 831.728.4335 Exclusive Sunbrella® Collection
Peter Dunham Textiles 310.273.6200 Exclusive Sunbrella® Collection
Pindler 800.669.6002 Exclusive Sunbrella® Collection
Sunbrella Trims
Pendleton®
Richard Frinier Collection
RM Coco 800.325.8025 Exclusive Sunbrella® Collection
S. Harris 800.999.5600 Exclusive Sunbrella® Collection
Silver State / Alaxi 801.972.6770 Exclusive Sunbrella® Collection
Full Sunbrella Stock Collection
Sunbrella Sheers
Sunbrella Trims
Stark 844.40.STARK Exclusive Sunbrella® Collection
Stout Brothers 800.523.2592 Exclusive Sunbrella® Collection
Sunbrella Trims
United Fabrics 800.347.8344 Exclusive Sunbrella® Collection
Full Sunbrella Stock Collection
Công ty Điện thoại Bộ sưu tập
Ardwyn Binding 973.751.4002 Sunbrella Trims
Colonial Mills, Inc. 800.343.9339 Sunbrella Rugs
Harounian Rugs International (HRI) 800.682.3330 Sunbrella Rugs
The Shade Store 800.754.1455 Exclusive Sunbrella® Collection