Điều khoản Sử dụng - Vải Sunbrella

Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng

Với việc sử dụng và vào xem trang web này, quý vị chấp thuận và đồng ý chịu ràng buộc và tuân hành những Điều khoản Theo luật định và Chính sách Quyền riêng tư này. Nếu quý vị không muốn đồng ý với những Điều khoản Theo luật định và Chính sách Quyền riêng tư này, quý vị không được phép vào xem hoặc sử dụng trang web này.

Không được mô phỏng, sao lại, sao chép, bán, bán lại hoặc khai thác trang web này hoặc bất cứ phần nào của trang web này cho bất cứ một mục đích thương mại nào không được Glen Raven Materials Solutions, LLC công khai cho phép.

Glen Raven Materials Solutions, LLC và các công ty con có quyền từ chối phục vụ theo quyền tự quyết của mình, bao gồm nhưng không giới hạn vào, nếu Glen Raven Materials Solutions, LLC tin rằng hành động của khách hàng vi phạm luật thích ứng hoặc gây tổn hại cho quyền lợi của Glen Raven Materials Solutions, LLC và các công ty con.

Bản quyền

Toàn bộ nội dung trên trang web này, thí dụ như văn bản, họa tiết, logo, biểu tượng nút, hình ảnh và phần mềm, là tài sản của Glen Raven Materials Solutions, LLC hoặc nhà cung cấp nội dung của công ty và được bảo vệ theo luật bản quyền của Hoa Kỳ và quốc tế. Tài liệu biên soạn (có nghĩa là thu thập, sắp xếp và tổng hợp) toàn bộ nội dung trên trang web này là tài sản độc quyền của Glen Raven Materials Solutions, LLC và được bảo vệ theo luật bản quyền của Hoa Kỳ và quốc tế. Tất cả phần mềm được dùng trên trang web này là tài sản của Glen Raven Materials Solutions, LLC hoặc nhà cung cấp phần mềm của công ty và được bảo vệ theo luật bản quyền của Hoa Kỳ và quốc tế.

Nghiêm cấm mọi hình thức sử dụng khác, bao gồm tái tạo, sửa đổi, phân phối, truyền, tái bản, hiển thị hoặc thể hiện nội dung trên trang web này.

Từ khước trách nhiệm

Trang web này do Glen Raven Materials Solutions, LLC cung cấp trên cơ sở "như hiện trạng". Glen Raven Materials Solutions, LLC không đưa ra sự thể hiện hoặc bảo đảm dưới bất cứ một hình thức nào, dù là tường minh hay ngụ ý, về hoạt động của trang web hoặc các thông tin, nội dung, tài liệu hoặc sản phẩm trên trang web này.

Trong phạm vi tối đa được luật thích ứng cho phép, Glen Raven Materials Solutions, LLC từ khước trách nhiệm đối với tất cả cam đoan tường minh hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn vào những cam đoan về khả năng kinh doanh và sự phù hợp cho một mục đích cụ thể.

Glen Raven Materials Solutions, LLC sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ một loại thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn vào thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, bị phạt và do hậu quả.

Nhãn hiệu

Sunbrella®, Defiance® và Ventana Collection® là các nhãn hiệu đã đăng ký của Glen Raven, Inc. tại Hoa Kỳ và một số quốc gia khác. Không được sử dụng các nhãn hiệu của Glen Raven, Inc. cùng với bất cứ một sản phẩm hoặc dịch vụ nào không phải của Glen Raven, Inc., theo bất cứ cách nào có khả năng gây nhầm lẫn cho các khách hàng, hoặc theo bất cứ cách nào làm mất thể diện hoặc mất uy tín của Glen Raven, Inc. Tất cả những nhãn hiệu khác không thuộc sở hữu của Glen Raven Materials Solutions, LLC, Glen Raven, Inc. hoặc các công ty con của Glen Raven mà xuất hiện trên trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng, là những công ty có hoặc không có mối liên kết với, liên quan đến, hoặc được tài trợ bởi Glen Raven Materials Solutions, LLC hoặc các công ty con.