Gebruiksvoorwaarden - Sunbrella-stoffen

Warunki użytkowania

Warunki użytkowania

Korzystając z niniejszej witryny lub uzyskując do niej dostęp, akceptujesz niniejsze Warunki prawne i niniejszą Politykę prywatności oraz zgadzasz się ich przestrzegać. W przypadku braku zgody na niniejsze Warunki prawne lub Politykę prywatności nie należy uzyskiwać dostępu do witryny ani z niej korzystać.

Niniejszej strony ani żadnej jej części nie wolno reprodukować, duplikować, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać lub wykorzystywać w innym komercyjnym celu, na który Glen Raven Materials Solutions, LLC nie wyraziła jednoznacznej zgody.

Glen Raven Materials Solutions, LLC i jej filie zastrzegają sobie prawo do odmowy świadczenia usług zgodnie z własnym uznaniem, w tym między innymi w sytuacji, kiedy Glen Raven Materials Solutions, LLC będzie uważać, że zachowanie klienta narusza obowiązujące prawo lub jest szkodliwe dla interesów Glen Raven Materials Solutions, LLC i jej filii.

Prawa autorskie

Wszelkie treści w niniejszej witrynie, np. teksty, grafiki, logotypy, ikony przycisków, obrazy i oprogramowanie są własnością Glen Raven Materials Solutions, LLC lub jej dostawców treści i są chronione na mocy amerykańskiego i międzynarodowego prawa autorskiego. Kompilacja (czyli zebranie, układ i rozmieszczenie) wszelkich treści w tej witrynie jest wyłączną własnością Glen Raven Materials Solutions, LLC i jest chronione na mocy amerykańskiego i międzynarodowego prawa autorskiego. Wszelkie oprogramowanie wykorzystywane w tej witrynie stanowi własność Glen Raven Materials Solutions, LLC lub jej dostawców oprogramowania i jest chronione na mocy amerykańskiego i międzynarodowego prawa autorskiego.

Wszelkie inne formy użytkowania, w tym reprodukcja, modyfikacja, rozpowszechnianie, przesyłanie, publikowanie, wyświetlanie treści zawartych w tej witrynie, są surowo zabronione.

Nota prawna

Glen Raven Materials Solutions, LLC dostarcza tę witrynę w stanie, w jakim się znajduje. Glen Raven Materials Solutions, LLC nie wydaje żadnych oświadczeń ani zapewnień, w sposób wyraźny lub dorozumiany, w zakresie działania witryny lub informacji, treści, materiałów lub produktów znajdujących się w witrynie.

W pełnym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo Glen Raven Materials Solutions, LLC nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, w tym między innymi gwarancji przydatności handlowej i przydatności do określonego celu.

Glen Raven Materials Solutions, LLC nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek odszkodowania wynikające z korzystania z tej witryny, w tym między innymi odszkodowania za szkody bezpośrednie, pośrednie, uboczne, odszkodowania retorsyjne i odszkodowania za szkody następcze.

Znaki towarowe

Sunbrella®, Defiance® i Ventana Collection® są zastrzeżonymi znakami towarowymi Glen Raven, Inc. w Stanach Zjednoczonych i określonych krajach. Znaków towarowych Glen Raven, Inc. nie wolno wykorzystywać w związku z jakimikolwiek produktami lub usługami nienależącymi do Glen Raven, Inc. w sposób, który mógłby wywołać dezorientację wśród klientów bądź w sposób uwłaczający lub dyskredytujący Glen Raven, Inc. Wszystkie inne znaki handlowe niebędące własnością Glen Raven Materials Solutions, LLC, Glen Raven, Inc. lub jej filii widoczne w witrynie są własnością ich odpowiednich właścicieli, którzy mogą, ale nie muszą, być podmiotami stowarzyszonymi, powiązanymi lub sponsorowanymi przez Glen Raven Materials Solutions, LLC lub jej filie.